1. بشری عبدخدایی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه , سیاست متعالیه , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۱-۹۶
 2. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , حکم زکات در ملک متزلزل , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۷-۳۱
 3. سید محمد هادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۲۹
 4. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر , فقه و حقوق خانواده , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۱-۵۴
 5. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۷-۷۸
 6. عباسعلی سلطانی , محمدحسن حائری , سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , تاخیربیان از وقت حاجت درعام و خاص منفصل قرآنی و روایی , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹-۲۹
 7. سیف اله احدی , محمدحسن حائری , بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۹-۵۲
 8. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بی بی زهرا احمدی سلیمانی , نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۷۵-۹۶
 9. عباس تقوایی , محمدحسن حائری , سیده معصومه خذاشناس کومله , نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۵۱-۷۴
 10. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم , پژوهش های فقهی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۸۸۱-۹۰۶
 11. سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۹-۴۶
 12. اعظم امینی , محمدحسن حائری , بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی «با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران» , دانش حقوق مدنی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۹-۴۵
 13. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر , مطالعات زن و خانواده , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷-۳۵
 14. زهراسادات احمدی سلیمانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۵۵-۷۸
 15. علی محمدیان , محمدحسن حائری , تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی , مدیریت اسلامی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۳۳-۲۵۳
 16. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی , قرآن شناخت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
 17. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه , دین و ارتباطات , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۸۹-۱۱۸
 18. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , محمدعلی قاسمی , تحلیل فقهی شخصیت حقوقی , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳-۳۰
 19. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه , دین و ارتباطات , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۵-۷۱
 20. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله , مبانی فقهی حقوق اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۹۵-۱۱۹
 21. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۰۹-۲۳۱
 22. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , محمدحسن حائری , رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی115 بقره , فقه و اصول , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۳۵-۵۵
 23. سیده قدسیه موسوی مشهدی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , باز خوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی , فقه و اصول , دوره ( ۹۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۵۸
 24. محمدحسن حائری , مرتضی مرادی گلستانی , پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۸۹-۱۰۴
 25. محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , سیده قدسیه موسوی مشهدی , نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی , آموزه های حقوق کیفری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۵۱-۷۸
 26. محمدحسن حائری , محسن ملک افضلی اردکانی , محمدتقی فخلعی , محمد جواد ارسطا , مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۲۵-۱۵۰
 27. محمد محسنی دهکلانی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۱۷-۲۴۶
 28. محمدحسن حائری , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فاطمه رضائی , رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا , الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۷-۳۳
 29. محمد جواد ولی زاده , محمدحسن حائری , رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول , مطالعات فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۶۱
 30. محمدحسن حائری , احسان علی اکبری بابوکانی , عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر , معارف اسلامی و حقوق , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵-۲۴
 31. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۶۷-۷۹
 32. محمد محسنی دهکلانی , محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , تاملی فقهی در ماده 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1-221 لایحه پیشنهادی , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۳۵-۱۵۶
 33. عصمت عسکری , محمدحسن حائری , شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی , فقه پزشکی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۹-۵۸
 34. محمدحسن حائری , زینب قدسی , اثر اشتباه در قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه , پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۳۳-۵۲
 35. محمد امامی , محمدحسن حائری , بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن , آموزه های فقهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۳۹-۶۰
 36. جواد ایروانی , محمدحسن حائری , بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۴۳-۸۰
 37. محمدحسن حائری , پژوهشی در تقلید اعلم , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹, صفحه ۴۹-۷۱
 38. محمدحسن حائری , ميراث زوجه , مقالات و بررسی ها , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 39. محمدحسن حائری , مردم سالاري ديني و مساله مشروعيت , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 40. محمدحسن حائری , قضاوت مقلد و مجتهد متجزي , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲